รายการกิจกรรม

Events

RSS Icon
ประชุมเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 3

          ประชุมสัมมนา โครงการการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซืยน กิจกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการ
(Action Plan) ยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557-2560

Location: ณ ห้องประชุม วิภาวดี 2 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพ
Date: 28/11/2557
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น

          กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล สำนักสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยุทธศาสตร์พิทักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2557-2560

Location: ณ ห้องดินแดง โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท (ดินแดง)
Date: 9/10/2557 - 10/10/2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่นที่ 2

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน

Location:
 
ณ จังหวัดเชียงใหม่

Date: 25/2/2557 - 28/2/2557
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน รุ่นที่ 1

           กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรการจัดการมูลฝอย น้ำเสียและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน

Location: ณ จังหวัดเชียงใหม่
Date: 10/2/2557 - 13/2/2557
สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 4

ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

Location: ณ จังหวัดเพรชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 5/2/2557 - 7/2/2557
สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 3

ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

Location: ณ จังหวัดเพรชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Date: 18/12/2556 - 20/12/2556
สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 2

ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

Location: ณ จังหวัดเพรชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 11/12/2556 - 13/12/2556
สัมมนาเครือข่ายชุมชนน่าอยู่ ชุมชนปลอดขยะ รุ่นที่ 1

ตามโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

Location: ณ จังหวัดเพรชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Date: 27/11/2556 - 29/11/2556
"Reclycle 360 องศารักโลกทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล"

การแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงาน และพิธีมอบราววัลโครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร

Location: ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
Date: 13/11/2556
ประชุมเพื่อรายงานข้อสรุปการยกร่างแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิงแวดล้อมฯ

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จ้างศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Location: ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค
Date: 13/9/2556
Displaying results 1-10 (of 35)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
1 234
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved