< class="descText">

/div>


ดูทั้งหมด

กิจกรรมสีเขียว

ปฏิทินกิจกรรม

<พฤศจิกายน 2556>
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
28
-----------------
29
-----------------
30
-----------------
31
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------
8
-----------------
9
-----------------
10
-----------------
11
-----------------
12
-----------------
13
14
-----------------
15
-----------------
16
-----------------
17
-----------------
18
-----------------
19
-----------------
20
-----------------
21
-----------------
22
-----------------
23
-----------------
24
-----------------
25
-----------------
26
-----------------
27
28
29
30
-----------------
1
-----------------
2
-----------------
3
-----------------
4
-----------------
5
-----------------
6
-----------------
7
-----------------
8
-----------------

"Reclycle 360 องศารักโลกทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล"

          สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงาเขตจตุจักร มูลนิธิโคคา-โคลาประเทศไทย และสภาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการโครงการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในแขวงจตุจักร
เขตจตุจักร (รีไซเคิล 360 องศารักดลกทุกวัน ช่วยกันรีไซเคิล) เพื่อส่งเสริมการจัดการมูลฝอยให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ด้วยการทำระบบจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน สถาบันการศึกษา สำนักงาน สวนสาธารณะ 
ตลาดนัด ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงแรมและร้านอาหาร เพื่อให้เกิดการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ 
พร้อมทั้งจัดประกวดการจัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิล 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน/หมู่ จำนวน 13 แห่ง และอาคารสำนักงาน จำนวน
12 แห่ง มีผู้ได้รับราววัลอันดับท่ี 1 - 3 ดังนี้
          ชุมชน/หมู่บ้าน
               อันดับที่ 1     ชุมชนเคหสถานเจริญชัย
               อันดับที่ 2     ชุมชนหนองจุฬา
               อันดับที่ 3     ชุมชนสวนผัก
          อาคารสำนักงาน
               อันดับที่ 1     อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
               อันดับที่ 2     บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
               อันดับที่ 3     อาคารทีพีแอนด์ที
รับสมัครจำนวน : N/A
สถานที่จัดกิจกรรม : ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
วันที่จัดกิจกรรม: 13/11/2556

เข้าร่วมกิจกรรม

Registration is closed at the moment. Add event to Outlook
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved