วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับเมืองสีเขียวหรือ Green City และกำหนดแผนการดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมให้ปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองสีเขียว (Bangkok Green City)
  2. เพื่อสร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานครในการปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม ในการปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยประชาชน
  3. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสังคมสีเขียว (Green Society) โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในลักษณะของเครือข่ายทางสังคมภายใต้การเชื่อมโยงของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างช่องทางที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
  4. เพื่อศึกษาและจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองสีเขียว
           
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved