เป้าหมาย

  1. ศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Green City หลักปฏิบัติการเพื่อนำเมืองเข้าสู่ความเป็น Green City และนำไปเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนการดำเนินการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  2. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับรู้ถึงแนวคิด Green City วิธีการและแนวทางการปรับตัวให้มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ช่องทาง พร้อมจัดกิจกรรมระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯเป็นเมืองสีเขียว (Bangkok Green City)
  3. ศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มองค์กร บุคคล ที่มีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฐานข้อมูล ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาและมีเครือข่ายกลุ่มองค์กรในแต่ละด้านและพัฒนาเป็นเครือข่ายสังคมที่มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 เครือข่าย และจัดกิจกรรมสร้างกระแสสังคมให้รับรู้ ตระหนัก และปรับตัวในการมีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. จัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว (Bangkok Green City) 
           
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved