บทความ

หัวข้อบทความ

แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552

สำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครภารกิจสำคัญได้แก่การควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง การบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ของเมืองและการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

อันตรายและแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ และซากแบตเตอรี่
อันตรายและแนวทางการจัดการซากโทรศัพท์มือถือ และซากแบตเตอรี่

เมื่อทิ้งซากโทรศัพท์มือถือและซากแบตเตอรี่ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน และเวลาผ่านไป ส่วนเปลือกห่อหุ้มของเครื่องโทรศัพท์และแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ หรือผุกร่อน สารเคมีที่เสื่อมสภาพภายในจะไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม สารพิษนี้ก็จะเข้าสู่ระบบนิเวศและระบบห่วงโซ่อาหารผ่านทางเดิน น้ำ และอากาศ และก่อให้เกิดอันตรายต่าง ๆ

รู้หรือไม่ ในบ้านเรามีขยะอันตรายอะไรบ้าง
รู้หรือไม่ ในบ้านเรามีขยะอันตรายอะไรบ้าง

ขยะอันตรายจากชุมชน มีชื่อภาาาอังกฤษว่า Household Hazardous Waste มักพบได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน ทั้งจากบ้านเรือน ที่พักอาสัย อาคารสำนักงาน ร้านค้าต่าง ๆ

รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร
          สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นทางคือการคัดเลือกวัตุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ำและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมทั้งให้ความสำคัญครอบคลุมถึงภาระในการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธีด้วย

เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?
เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?

รู้ไหมว่า ประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างไร?
          เนเธอร์แลนด์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ฮอล์แลนด์ เป็นประเทศซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า "Neder" หรือ "ต่ำ" เพราะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

แม้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานในระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทำให้การให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน
หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน

Anonymous บันทึก "          ภูมิทัศน์ดาดฟ้าหรือสวนหลังคาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่คำว่าหลังคาเขียว (Green Roof)ซึ่งเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยบ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายโดยทั่วไปทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าหลังคาเขียวมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งหลายประเทศในยุโรปได้ใช้กันมานานและแพร่หลายสู่ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ต่างออกข้อบัญญัติบังคับให้มีการใช้หลังคาเขียวมากขึ้น โดยอาศัยกฎหมายควบคุมอาคา

สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒

         

          กรุงเทพมหานครโดยสานักสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้ม ของภูมิภาค และระบุความจาเป็นเร่งด่วน อีกทั้งหารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังให้ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เกิดการฟื้นตัว ซึ่งตั้งอยู่บนความเจริญร่วมกัน ความเท่าเทียมทางสังคมและความยั่งยืน ทางสิ่งแวดล้อม สรุปผลการประชุมตามเอกสารแนบ  คลิ๊กที่นี่
          "

 

ขยะอิเล็คทรอนิคส์เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศกำลังพัฒนา
ขยะอิเล็คทรอนิคส์เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศกำลังพัฒนา

ในขณะที่ประเทศต่างๆได้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเป็นเงาตามตัว โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินำรายงานฉบับหนึ่งออกเผยแพร่ซึ่งเตือนถึงอันตราย อันเกิดจากการที่ปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นตามประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มักจะเกิดจากมีคนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาโยนทิ้งไว้ อันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

จัดการกับปัญหาน้ำเสียให้อยู่หมัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) แนะวิธีจัดการกับปัญหาน้ำเสียให้อยู่หมัด พร้อมเทคนิคใช้ EM ให้ได้ประสิทธิภาพ

Displaying results 11-20 (of 36)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved