บทความ

รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รู้จัก...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร
          สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นทางคือการคัดเลือกวัตุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ใช้พลังงานจากน้ำและไฟฟ้าในการผลิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุด จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับตลาดผู้บริโภคต่อไป รวมทั้งให้ความสำคัญครอบคลุมถึงภาระในการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกวิธีด้วย

เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?
เนเธอร์แลนด์ เอาชนะน้ำท่วมได้อย่างไร?

รู้ไหมว่า ประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างไร?
          เนเธอร์แลนด์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า ฮอล์แลนด์ เป็นประเทศซึ่งอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีรากศัพท์มาจากคำว่า "Neder" หรือ "ต่ำ" เพราะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเนเธอร์แลนด์เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.
การส่งรายงาน(ไฟล์)ผ่านระบบ e-document ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.

แม้ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้งานในระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตสำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทำให้การให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว

หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน
หลังคาเขียวกับภาวะโลกร้อน

Anonymous บันทึก "          ภูมิทัศน์ดาดฟ้าหรือสวนหลังคาเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมานานแล้วทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แต่คำว่าหลังคาเขียว (Green Roof)ซึ่งเพิ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยบ้างแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายโดยทั่วไปทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าหลังคาเขียวมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งหลายประเทศในยุโรปได้ใช้กันมานานและแพร่หลายสู่ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ประเทศเหล่านี้ต่างออกข้อบัญญัติบังคับให้มีการใช้หลังคาเขียวมากขึ้น โดยอาศัยกฎหมายควบคุมอาคา

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved