บทความ

การจัดการขยะของฟูกูโอกะ (ต่อ4)

happy_aom บันทึก "

5.3  เทคโนโลยีการฝังกลบมูลฝอย
          การฝังกลบมูลฝอยด้วยวิธี Semi Aerobic Method เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยพื้นที่ภูเขาถึงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบเอียงร้อยละ 20 ที่ต้องใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีการวางแผนการใช้ที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลถึงวิธีการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยของประเทศญี่ปุ่นร้อยละ 80 จะถูกนำไปเผาที่เหลือร้อยละ 20 จะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งได้แก่ เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ และมูลฝอยที่เผาไม้ไม่ได้ เพื่อเป็นการบูรณาการให้การใช้ที่ดินของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกับการจัดการมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ (*****
UOKA UNIVERSITY) จึงได้ศึกษาและทดลองการฝังกลบมูลฝอยที่ก่อให้เกิดน้ำชะมูลฝอย (Leachate) ในปริมาณน้อยและมีค่าความสกปรกของน้ำน้อยกว่าวิธีการฝังกลบด้วยวิธีฝังกลบแบบธรรมดาด้วยหลักการการเติมอากาศเข้าไปใน Cell ของบริเวณฝังกลบด้วยวิธีการนำเอาน้ำ

ชะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภายในบริเวณฝังกลบมาบำบัด ในบ่อบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้เกิดระบบอากาศไหลเวียนบริเวณฝังกลบ ส่งผลให้การย่อยสลายในพื้นที่ฝังกลบเป็นไปอย่างสมบูรณ์จึงเกิดปริมาณน้ำชะมูลฝอย และกลิ่นเหม็นน้อยกว่าการฝังกลบด้วยวิธีปกติ โดยมีวิธีการวางท่อรวบรวมน้ำเสียแบบก้างปลา ซึ่งประกอบด้วยท่อหลักและท่อย่อย และท่อมีการเจาะรูเพื่อสะสมน้ำเสียและคลุมทับด้วยหินทราย เพื่อป้องกันการอุดตันท่อรวบรวมน้ำเสีย ส่วนปลายท่อที่บรรจบระหว่างท่อแรกกับท่อหลักจะถูกติดตั้งท่อแนวตั้ง เพื่อเป็นท่อระบายก๊าซที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในหลุมฝังกลบ ส่วนปลายท่อหลักจะต่อท่อไปสู่บ่อรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่สร้างไว้นอกพื้นที่ฝังกลบ          วิธีการฝังกลบแบบ Semi Aerobic Method จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบที่มีการย่อยสลายสารอินทรีย์เร็วกว่าระบบ Aerobic landfill ประมาณ 2-3 เท่า และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า และวิธีดังกล่าวได้มีการนำไปประยุกต์และปฏิบัติในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อิหร่าน และจีน โดยปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบกองกลางแจ้ง (Open dump) ที่ไม่ถูกสุขลักษณะให้เป็นการฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) โดยใช้วิธี Semi Aerobic Method และมีการประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุในการสร้างหลุมฝังกลบ เช่น ถังน้ำมันและไม้ไผ่ใช้เป็นท่อรวบรวมและระบายก๊าซ , การใช้เศษวัสดุก่อสร้างแทนหินหยาบที่ใช้กลบทับท่อรวบรวมน้ำเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างหลุมฝังกลบ

5.4  การทำปุ๋ยหมัก (Making Compost)
          ประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดให้มีการแยกทิ้งขยะตามประเภทที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่นและได้มีการจัดการขยะโดยใช้หลักการนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และเกิดมลพิษน้อยที่สุด ส่วนใหญ่มูลฝอยประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก และถูกนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล มูลฝอยขนาดใหญ่ (Bulky Waste) จะนำไปซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ใหม่ในส่วนของขยะเศษอาหาร จะคัดแยกออกมาทำปุ๋ยหมัก โดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ส่งเสริมและทำให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการทำปุ๋ยหมักภายในบ้านเรือน ซึ่งเป็นวิธีทำปุ๋ยหมักแบบง่าย ๆ และใช้อุปกรณ์ในบ้านที่หาได้ในครัวเรือน
และได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้ในครัวเรือน โดยการทำปุ๋ยหมักแบบกล่องกระดาษ หรือตะกร้าพลาสติก(Card Board Box) ดังนี้
 วัสดุอุปกรณ์
1. กล่องกระดาษลูกฟูก  ตะกร้าพลาสติก
2. เทปกาวกระดาษ
3. ผ้าคลุมกล่องกระดาษ ที่ทำจากเสื้อยืดที่ไม่ใช้งานแล้ว
4. กรรไกร สำหรับตัดเศษผ้า เปลือกผลไม้ให้มีขนาดเล็กลง
5. พลั่ว สำหรับคลุกเศษอาหาร
6. ขี้เถ้าแกลบ

  วิธีทำ
1. นำกล่องกระดาษมาติดเทปกาวกระดาษ บริเวณก้นกล่อง ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปในกล่องกระดาษ
2. นำขี้เถ้าแกลบใส่ในกล่องกระดาษประมาณ 1 ใน 3 ชองกล่อง
3. ใส่เศษอาหาร เช่น ข้าว เปลือกผลไม้ และผัก หากมีขนาดใหญ่ให้ใช้กรรไกรตัดให้มีขนาดเล็กลงประมาณ 2-3 ซ.ม.  ทั้งนี้เพื่อให้มีการย่อยสลายได้รวดเร็วขึ้น
4. คลุกเคล้าขี้เถ้าแกลบและเศษอาหารให้เข้ากัน
5. ปิดฝากล่อง และคลุมผ้าปิดกล่องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปในกล่อง
6. เติมเศษอาหารในกล่องทุกวันครั้งละประมาณ 200-300 กรัม
โดยทำการคลุมเคล้าเศษอาหาร กับขี้เถ้าแกลบในกล่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศให้กับขบวนการหมัก ซึ่งจะทำให้จุลินทรีย์มีอัตราการย่อยสลายเศษอาหารและเจริญเติบโตได้ดี
ข้อสังเกต
1. หลังจากเติมเศษอาหารในกล่อง 2-3 วัน จะพบเส้นใยสีขาวภายในกล่องและภายในกล่องมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะแสดงถึงจุลินทรีย์มีการเจริญเติบโต
2. หากอุณหภูมิภายในกล่องมีอุณหภูมิลดลงสามารถเติมน้ำมันที่ใช้แล้วในกล่องประมาณ 20 – 30 ซีซี จะช่วยให้จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตได้ดี
3. การทำปุ๋ยหมักกล่องกระดาษ สามารถเติมเศษอาหารได้ประมาณ 3 เดือน
4. หลังจาก 3 เดือน ให้เติมน้ำลงในกล่องกระดาษประมาณ 500 ซีซี และปิดกล่องทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
5. การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมัก โดยการผสมกับดินในอัตราส่วนปุ๋ยหมัก 1 ส่วนผสมกับดิน 3 - 4 ส่วนในแปลงปลูกพืช ส่วนดินสำหรับใส่กระถางให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยหมัก 1 ส่วนผสมกับดิน 2-3 ส่วน


5.5  อุตสาหกรรมรีไซเคิล
           5.5.1  รถยนต์เก่า เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ  เครื่องซักผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์แม้แต่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ของประเทศญี่ปุ่น จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากที่สุดก่อนที่จะทิ้งไปในบ่อฝังกลบ หรือนำไปเผาในเตาเผา  โดยเฉพาะรถยนต์

สามารถนำมาใช้ซ้ำโดยถอดชิ้นส่วนเลือกที่ยังมีสภาพดีและยังใช้งานได้ส่งขายเป็นสินค้ามือสองขายไปยังต่างประเทศ ที่เหลือคัดแยกชิ้นส่วนไปรีไซเคิลตามประเภทของวัสดุ เหลือเพียงโครงเหล็กที่ต้องนำเข้าเครื่องอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเพื่อลดพื้นที่การจัดเก็บและขนส่ง ซึ่งรถยนต์สามารถรีไซเคิลได้ถึงร้อยละ 99  ซึ่งวัสดุที่แยกชิ้นส่วนออดมาได้แล้วจะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้อีก นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาก    

          5.5.2  บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล
           บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการบริโภคสินค้าของประชาชน เช่น ขวดแก้ว  กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก ปริมาณมากในแต่ละวัน  วัสดุพวกนี้จะถูกคัดแยกทิ้งในภาชนะที่เตรียมไว้ให้  หรือใส่ถุงแล้วนำไปทิ้งในวันที่กำหนดไว้ ซึ่งได้สัมปทานให้เอกชนจัดเก็บตามวันเวลาที่กำหนด  มีการ
ตั้งถังรองรับวัสดุรีไซเคิลในสถานที่ต่างๆ ทั้งสถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ บริเวณตู้ขายเครื่องดื่ม และที่สาธารณะต่างๆ ให้ประชาชนทิ้งขยะตามประเภทที่กำหนด ซึ่งมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นๆจะมีขยะประเภทใดมาก   บางแห่งแยกเป็นขวดพลาสติก ขวดแก้ว  บางแห่งแยกเป็นขยะที่เผาไหม้ได้ กับขยะที่เผาไหม้ไม่ได้  สถานที่ที่ตั้งถังได้หลากหลายคือที่บริเวณหน้าซุปเปอร์มาเก็ต  ซึ่งวัสดุเหล่านี้จะมีเอกชนผู้รับสัมปทานเข้าไปจัดเก็บเฉพาะขยะในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไปจัดการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตามประเภทของขยะ 

5.6   โรงงานผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งในย่านเกษตรกรรม
          เป็นโรงงานที่ก่อสร้างขึ้นในย่านเกษตรกรรม ถูกต่อต้านจากชาวบ้านอย่างหนักเกรงว่าจะไปก่อมลพิษในพื้นที่ แต่เจ้าของโรงงานได้ชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมออกแบบโรงงานให้เข้ากับสถานที่ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียนร้อย  รับขยะประเภทเผาไหม้ได้เช่นถุงพลาสติก
ซองขนม เศษหนัง ยาง ผ้า เศษไม้ ต่างๆ เพื่อนำมาบดย่อยเป็นชิ้นเล็กและอัดด้วยความดันสูงเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็ง ทำให้มีค่าความร้อนสูงกว่าการนำขยะไปเผาในเตาเผาโดยตรง  นอกจากนั้นที่ยังเป็นที่รองรับการทิ้งของเหลือใช้เช่นเสื้อผ้าของเก่าใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีจะถูกทิ้งที่จัดไว้ให้เป็นสินค้ามือสองหรือนำไปประดิษฐ์เป็นสินค้าชิ้นใหม่ได้  นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่รองรับวัสดุรีไซเคิลสำหรับประชาชนที่ต้องการทิ้งก็บรรทุกใส่รถทิ้งลงในตะกร้าที่จัดไว้ให้
การจัดการขยะของฟูกูโอกะ... เนื้อหาก่อนหน้านี้ 
ยังมีต่อ สนใจ คลิ๊กที่นี่ 
"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved