Article

สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒
สรุปประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่ ๒


lada บันทึก "          

          กรุงเทพมหานครโดยสานักสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ -๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห์แนวโน้ม ของภูมิภาค และระบุความจาเป็นเร่งด่วน อีกทั้งหารือเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อมุ่งหวังให้ภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เกิดการฟื้นตัว ซึ่งตั้งอยู่บนความเจริญร่วมกัน ความเท่าเทียมทางสังคมและความยั่งยืน ทางสิ่งแวดล้อม สรุปผลการประชุมตามเอกสารแนบ  คลิ๊กที่นี่
          "

 

การควบคุมมลพิษทางอากาศภายในอาคาร

lada บันทึก "

     เพราะในแต่ละวันของคนส่วยนใหญ่จะใช้เวลาเกือบร้อยละ 90 อาศัยและทำกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ภายในอาคาร จากรายงานการศึกษาขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี ค.ศ. 1984 พบว่าอาคารที่ก่อสร้างหรือปรับปรุงใหม่ทั่วโลกเกือบร้อยละ 30 กำลังประสบปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) เป็นผลมาจากการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นเป็นอาคารระบบปิด และใช้เครื่องปรับอากาศแทนการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใช้วัสดุ

ตกแต่งอาคารและอุปกรณ์สำรักงานที่มีสารเคมีสะสมอยู่ เช่น สารฟอร์มาลดีไฮดืจากเฟอร์นิเจอร์ สารอินทรีย์ระเหยที่ผสมในสีทาห้อง น้ำยาทำความสะอาดพื้น ฝุ่นผงคาร์บอน และก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ แร่ใยหินจากฉนวนกันความร้อน เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้อาคา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนน

jeed บันทึก "          กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงในปี ๒๕๕๔ (ม.ค. – มิ.ย. ๒๕๕๔) โดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบอัตโนมัติจำนวน ๔ สถานี
ได้แก่ สถานีสำนักงานเขตพระโขนง สถานีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ สถานีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (สวนป่าวิภาวดีรังสิต) สถานีสำนักงานเขตราชเทวี และจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียงแบบชั่วคราวริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น จำนวน ๕๐ จุด 
          จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง พบว่า

บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ
บทเรียนในอดีต… สู่การจัดการปัญหาฝุ่นละอองอย่างบูรณาการ

jeed บันทึก "          ย้อนอดีตไปหลายปี ก่อนเมืองกรุงฯ เต็มไปด้วยควันพิษ จากวันนั้นถึงวันนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ  สอดคล้องกับผลการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่า ๑๐ ปี ที่ผ่านมา 

สารมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียงฝุ่นละอองที่ยังเป็นปัญหาเกินมาตรฐานบริเวณริมถนน และโอโซนสูงบ้างในบริเวณชานเมือง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาครัฐและเอกชนได้กำหนดมาตรการต่างๆเป็นนโยบาย รวมทั้งประชาชนที่ได้ร่วมระดมสรรพกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)

nita บันทึก " การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เรื่อง GIS กับการประยุกต์ใช้ในงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
          การดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศและเสียงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ GIS มาประยุกต์ใช้ให้การบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จะสามารถตอบคำถามต่าง ๆ ในเชิงพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรกายภาพความหนาแน่นของประชากร การเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เป็นต้

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration, City Hall 2, Mitaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 0-2247-1671, 0-2246-0687 Fax. 0-2245-3377
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. All rights reserved