บทความ

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP)

การสร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP) ในส่วนของการจัดการคุณภาพอากาศนั้นภูมิสารสนเทศสามารถนำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลและวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคุณภาพอากาศรวมถึงการรายงานคุณภาพอากาศ เช่นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อภาวะมลพิษทางอากาศ การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและรายงานระดับคุณภาพอากาศสามารถเรียกค้นค่าระดับความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในรูปของแผนที่ร่วมกับชั้นข้อมูลพื้นฐานต่างๆและในรูปของกราฟ ตามตำแหน่งที่ต้องการได้ด้วยภาษาและเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายซึ่งสามารถนำมาเป็นสารสนเทศเพื่อสร้างเสริมความตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศของประชาชน

 
         กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและวางแผนทางด้านคุณภาพอากาศและเสียงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอสารสนเทศด้านอากาศและเสียง นับเป็นกุญแจสำคัญหรือหัวใจหลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การจัดทำ GISด้านอากาศและเสียงของกองฯ ประสบผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติที่สนใจ GISมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงของแต่ละกลุ่มงานต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้และเกิดทักษะการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
2. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการต่อกันด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
รูปแบบ เวลาและสถานที่
           การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐ ชั่วโมง ณ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 3 วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ครั้งที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน 2554
ผลที่ได้รับ
           สมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้
ดำเนินการโดย : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  ภาพประกอบคลิ๊กที่นี่
download เรื่องที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่นี่
download ไฟล์นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้ คลิ๊กที่นี่ 

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved