บทความ

ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต

ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม (Striving for Green Bangkok) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ การลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดบูรณาการ)

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย
ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย

สรุปปัญหาที่พบจากการบริหารงานการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้

Bangkok State of ENVIRONMENT 2008 - 2009
Bangkok State of ENVIRONMENT 2008 - 2009

Nowadays, the environment has been deteriorated by humans’ activities as well as economic and social development, due to lack of long-term resource utilization planning. Low awareness on the essential and value of the environment is also a key factor of that issue. Accordingly, the environmental state should be monitored frequently in order to tackle the problem in time.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ

ผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ ได้กำหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภายในปี พ.ศ.2555 การจัดอันดับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นอยู่ในอันดับ 1 ถึง 5 ของหน่วยงานราชการในระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการสำนักสิ่งแวดล้อม 2552

สำนักสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครภารกิจสำคัญได้แก่การควบคุมและลดมลพิษทางอากาศและเสียง การบำรุงรักษาและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ของเมืองและการอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved