บทความ

ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต

ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
     ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงานเขต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 
(Striving for Green Bangkok)                                    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓  การลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดบูรณาการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓   พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 
(Striving for Green Bangkok)                                    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓  การลดปริมาณมูลฝอย และนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัดบูรณาการ) รายละเอียดดังนี้ คลิ๊กที่นี่

"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved