บทความ

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย สรุปปัญหาที่พบจากการบริหารงานการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้
1.   ปัญหาประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชั้นนอก และเขตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาอัตราการเพิ่มของประชากรระหว่างปี2550-2552 พบว่า ค่าเฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้น 24 เขต  และค่าเฉลี่ยประชากรลดลง 26 เขต จำนวนประชากรที่ไม่เท่ากัน                 
 1.1 แหล่งที่มาประชากรแฝงที่ชัดเจนและอ้างอิงได้
 1.2  จำนวนบ้าน  จำนวนโรงงาน คนงาน  แรงงานต่างด้าว ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน


3.  มีการลักลอบนำมูลฝอยจากเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดปริมณฑลมาทิ้งในกรุงเทพมหานคร
4.  ปัญหาการจัดการขยะจากการพัฒนา  กิ่งไม้ใบไม้    ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการมูลฝอยระหว่างสำนักและสำนักงานเขต
5.  ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความจำเป็นต้องใช้ใบเที่ยว ในการแสดงการใช้รถเช่าทำให้จำเป็นต้องนำกิ่งไม้เข้าชั่ง
6.  ปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ต้นไม้หักโค่น
7.  ปัญหาการขาดการบูรณาการ การทำงานภายในสำนักงานเขต และการบริหารอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต
    
     การกำหนดตัวชี้วัด จึงมีข้อเสนอให้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ ควบคู้กับการควบคุมปริมาณมูลฝอยจึงได้กำหนดตัวชี้วัด และคำอธิบายให้เกิดความชัดเจน  เป็นตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตปีงบประมาณ 2554  ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัด
     ตัวชี้วัดที่  1.   ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำ มูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขต

     ตัวชี้วัดที่  1. ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นการวัดความสำเร็จการบริหารจัดการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน มี 4 ขั้นตอน
     ขั้นตอนที่  1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม  การคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต  รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
     ขั้นตอนที่  2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   ระดมความคิด  และจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของสำนักงานเขต   กำหนดโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ชัดเจน
     ขั้นตอนที่  3   ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ขั้นตอนที่  4    การรายงานผลการดำเนินการหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในขั้นตอนที่  3  ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวม  3 เดือน/ครั้ง

    
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขตตามเป้าหมายในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ ปี 2555 นำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 15 หรือมีอัตราการเกิดมูลฝอยไม่เกิน 0.98 กก./คน/วัน โดยในปี 2554 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 14  และปี 2555 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 15   โดยจัดเก็บข้อมูลจากปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้รายเขต โดยกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตามลักษณะสภาพพื้นที่  ประชากร  โดยแบ่งได้เป็น   2  กลุ่ม

     กลุ่มที่  1  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น
     กลุ่มที่  2  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรลดลง
      จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation ประชากร ระหว่างปริมาณมูลฝอยและจำนวนประชากรรายเขต พบว่า ปริมาณมูลฝอยมีความสำสัมพันธ์กับจำนวนประชากรอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์ 0.49

"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved