Article

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย

ตัวชี้วัดเขตในการดำเนินการลดและคัดแยกมูลฝอย สรุปปัญหาที่พบจากการบริหารงานการลดปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้
1.   ปัญหาประชากรตามทะเบียนราษฎร์ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตชั้นนอก และเขตที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาอัตราการเพิ่มของประชากรระหว่างปี2550-2552 พบว่า ค่าเฉลี่ยประชากรเพิ่มขึ้น 24 เขต  และค่าเฉลี่ยประชากรลดลง 26 เขต จำนวนประชากรที่ไม่เท่ากัน                 
 1.1 แหล่งที่มาประชากรแฝงที่ชัดเจนและอ้างอิงได้
 1.2  จำนวนบ้าน  จำนวนโรงงาน คนงาน  แรงงานต่างด้าว ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกัน


3.  มีการลักลอบนำมูลฝอยจากเขตเชื่อมต่อกับจังหวัดปริมณฑลมาทิ้งในกรุงเทพมหานคร
4.  ปัญหาการจัดการขยะจากการพัฒนา  กิ่งไม้ใบไม้    ขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการมูลฝอยระหว่างสำนักและสำนักงานเขต
5.  ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับความจำเป็นต้องใช้ใบเที่ยว ในการแสดงการใช้รถเช่าทำให้จำเป็นต้องนำกิ่งไม้เข้าชั่ง
6.  ปัญหาภัยธรรมชาติทำให้ต้นไม้หักโค่น
7.  ปัญหาการขาดการบูรณาการ การทำงานภายในสำนักงานเขต และการบริหารอย่างเป็นระบบ  รวมถึงการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยของสำนักงานเขต
    
     การกำหนดตัวชี้วัด จึงมีข้อเสนอให้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการ ควบคู้กับการควบคุมปริมาณมูลฝอยจึงได้กำหนดตัวชี้วัด และคำอธิบายให้เกิดความชัดเจน  เป็นตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขตปีงบประมาณ 2554  ประกอบด้วย  2  ตัวชี้วัด
     ตัวชี้วัดที่  1.   ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำ มูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขต

     ตัวชี้วัดที่  1. ความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นการวัดความสำเร็จการบริหารจัดการคัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด โดยมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน มี 4 ขั้นตอน
     ขั้นตอนที่  1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม  การคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต  รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
     ขั้นตอนที่  2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ และคณะทำงาน   ระดมความคิด  และจัดทำแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ ในภาพรวมของสำนักงานเขต   กำหนดโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ชัดเจน
     ขั้นตอนที่  3   ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการเพื่อการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
     ขั้นตอนที่  4    การรายงานผลการดำเนินการหน่วยงานรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ในขั้นตอนที่  3  ให้สำนักสิ่งแวดล้อมรวบรวม  3 เดือน/ครั้ง

    
     ตัวชี้วัดที่  2.   ผลการลดปริมาณมูลฝอยรายเขตตามเป้าหมายในแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่กำหนดให้ ปี 2555 นำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 15 หรือมีอัตราการเกิดมูลฝอยไม่เกิน 0.98 กก./คน/วัน โดยในปี 2554 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 14  และปี 2555 กำหนดเป้าหมายนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 15   โดยจัดเก็บข้อมูลจากปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้รายเขต โดยกำหนดเป้าหมายที่แตกต่างกัน ตามลักษณะสภาพพื้นที่  ประชากร  โดยแบ่งได้เป็น   2  กลุ่ม

     กลุ่มที่  1  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรเพิ่มขึ้น
     กลุ่มที่  2  กลุ่มเขตที่แนวโน้มประชากรลดลง
      จากการทดสอบหาความสัมพันธ์ด้วย Pearson Correlation ประชากร ระหว่างปริมาณมูลฝอยและจำนวนประชากรรายเขต พบว่า ปริมาณมูลฝอยมีความสำสัมพันธ์กับจำนวนประชากรอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์ 0.49

"

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration, City Hall 2, Mitaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 0-2247-1671, 0-2246-0687 Fax. 0-2245-3377
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. All rights reserved