บทความ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ  แผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ ได้กำหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภายในปี พ.ศ.2555 การจัดอันดับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นอยู่ในอันดับ 1 ถึง 5 ของหน่วยงานราชการในระดับประเทศ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่


       กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงาน ก.ก.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานกรงเทพมหานครให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงาน/ส่วนราชการมีความคิดค้นและพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล "

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved