Article

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการ  แผนบริการราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ ได้กำหนดตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ โดยภายในปี พ.ศ.2555 การจัดอันดับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นอยู่ในอันดับ 1 ถึง 5 ของหน่วยงานราชการในระดับประเทศ  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่


       กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของประชาชน ซึ่งความต้องการและความคาดหวังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงาน ก.ก.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานกรงเทพมหานครให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงาน/ส่วนราชการมีความคิดค้นและพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการดำเนินงานการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล "

 
Share 
 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


Department of Environment, Bangkok Metropolitan Administration, City Hall 2, Mitaitri Road, Dindeang District, Bangkok 10400 Thailand
Tel. 0-2247-1671, 0-2246-0687 Fax. 0-2245-3377
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร. All rights reserved