อีเลิร์นนิง

ช่วยให้โลกหายร้อนคุณก็ทำได้
Document name    ModifiedWorkflow step
 .swfvdo1
8/2/2556 12:45:06-
 
 
 คู่มือลดโลกร้อน
 
 
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Document name    ModifiedWorkflow step
 .zipWebCamControl2_src
22/1/2556 11:33:14-
 
 
 แผนฯ ภาวะโลกร้อน
 
 
 คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน
Document name    ModifiedWorkflow step
 .pdfแนะนำการใช้คู่มือ
28/3/2557 11:37:44-
 .pdfส่วนที่ 1 มูลฝอยและชุมชนในกรุงเทพมหานคร
28/3/2557 11:38:14-
 .pdfส่วนที่ 2 รูปแบบและแนวทางการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
28/3/2557 15:27:55-
 .pdfส่วนที่ 3.1 รูปแบบที่เหมาะสมกับเคหะชุมชน แฟลตและคอนโดมิเนียม
31/3/2557 10:26:23-
 .pdfส่วนที่ 3.2 รูปแบบที่เหมาะสมกับหมู่บ้านจัดสรร
31/3/2557 10:30:21-
 .pdfส่วนที่ 3.3 รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนเมือง
31/3/2557 10:38:17-
 .pdfส่วนที่ 3.4 รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนชานเมือง
31/3/2557 10:40:53-
 .pdfส่วนที่ 3.5 รูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนแออัด
31/3/2557 10:42:54-
 .pdfส่วนที่ 4 เครื่องมือและวิธีการดำเนินงาน
28/3/2557 15:51:52-
 .pdfส่วนที่ 5 แหล่งเรียนรู้และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
28/3/2557 15:56:13-
 
 
  
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC


สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการ กทม.2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2247 1671
Copyright © 2013 สำนักสิ่งแวดล้อม. All rights reserved