หมวดที่ 2:  ด้านการใช้ที่ดินและอาคาร

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการใช้ที่ดินและอาคาร
 
                2.1 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
                การเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความน่าอยู่และสมดุลของระบบนิเวศน์ของเมือง โดยการมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ตลอด จนการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  การมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในหลายๆ รูปแบบจึงช่วยจรรโลงสภาพจิตใจของคนในชุมชนเมืองได้  ต้นไม้ยังช่วยผลิตออกซิเจน ทำให้เรามีอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหามลพิษ  ฝุ่นละออง  ความร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทำหน้าที่ดูดซับความร้อนดูดซับสารพิษในอากาศ  ดักฝุ่นละออง และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งจากการประมาณการคร่าวๆ ของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547)  พบว่าการที่ต้นไม้สร้างเนื้อไม้ขึ้นมา 1 ตัน จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1.81 ตัน ขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนเข้าสู่บรรยากาศประมาณ 1.32 ตัน
นอกจากนั้นต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังช่วยลดปัญหามลพิษอันตรายในบรรยากาศของเมืองได้แก่โอโซน ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยไว(Volatile Organic Compounds -VOCs)  ซึ่งเกิดจากการปล่อยไอเสียของรถยนต์  ไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ไอจากน้ำมันเบนซิน  และซัลฟูริกออกไซด์ (SOx) รวมถึงลดปรากฏการณ์ “เกาะความร้อน” ที่เกิดในเมืองใหญ่ โดยพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมและพื้นที่สนามหญ้ามีผลต่อการลดอุณหภูมิในพื้นที่อย่างชัดเจน ดังนั้นพื้นที่สีเขียวในเมือง (Parks and Green Areas) จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเมืองซึ่งอาจแทรกความเป็นสวนหรือพื้นที่สีเขียวไว้ในสถานที่ต่างๆ ของเมืองได้อย่างหลากหลาย
                สถานภาพความเป็นเมืองสีเขียวด้านการใช้ที่ดินและอาคาร  
                ในปี พ.ศ.2554 กรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 4.47 ตรม./คน ซึ่งจากเกณฑ์ความเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในด้านการใช้ที่ดินและอาคารจัดให้กรุงเทพมหานครยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวประเภทต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นจำเป็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความน่าอยู่และสมดุลของระบบนิเวศน์ของเมืองในอนาคต สำนักงานสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครมีแผนงานจะดำเนินการ จัดสร้างพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ ดังรายชื่อต่อไปนี้

   -  สวนน้ำซอยลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว พื้นที่ 21 ไร่
   -  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย พื้นที่ 21 ไร่
   -  สวนสาธารณะซอยหมอเหล็งเขตราชเทวีพื้นที่ 11ไร่
   -  สวนสาธารณะบริเวณซอยเอกชัย 101 เขตบางบอน พื้นที่ 100 ไร่
   -  สวนสาธารณะทางแยกต่างระดับวัชรพล เขตบางเขน พื้นที่ 21 ไร่
   -  สวนสาธารณะที่ดินนายอุ๋ย จันทร์เฉลิมเขตบางกอกน้อย พื้นที่ 3 ไร่ 16 ตารางวา
   -  สวนหย่อมปากซอยอยู่ดีเขตสาทร พื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
   -  ลานจารุเมือง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) เขตปทุมวัน พื้นที่ 7 ไร่ 40 ตารางวา
 
 
                2.2 โครงการอาคารเขียว
                โครงการอาคารสีเขียว คือ โครงการที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วิธีคิดออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ การก่อสร้างที่ไม่สร้างมลภาวะ และการเตรียมพร้อมในการอยู่อาศัยและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการรักษ์โลก
                การดำเนินโครงการอาคารเขียว (Green Building) สามารถช่วยลดผลกระทบของอาคารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานคร ในปี 2551 ได้มีการกำหนดเกณฑ์อาคารสำนักงานราชการเขียวสำหรับเกณฑ์อาคารเดิมและเกณฑ์อาคารที่จะมีการก่อสร้างใหม่ และจัดทำแบบอาคารเขียวเบื้องต้น (Conceptual Design) รวมทั้งให้คำปรึกษากับอาคารเขียวนำร่อง คือ อาคารกรมควบคุมมลพิษและอาคารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ในปี 2552 ได้จัดทำคู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารสำนักงานเขียวกรณีอาคารเดิมและกรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ และให้คำปรึกษาอาคารนำร่องเพิ่มขึ้นอีก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 นนทบุรี และอาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2553 ได้ทำการสำรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานของอาคารภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 3,214 อาคาร และดำเนินการตรวจประเมินอาคารนำร่องเพิ่มขึ้นอีก 6 อาคาร ได้แก่
 
                1) อาคาร NECTEC
                2) อาคาร MTEC PILOT PROJECT
                3) อาคารโรงพยาบาลกลาง
                4) อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
                5) อาคารศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
                6) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
                แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการส่งเสริมแนวทางอาคารเขียว
                - การร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแนวทางที่สำคัญของการวางผังเมืองสีเขียว 
                - การปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานตามรูปแบบของอาคารเขียว
                นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีการจัดทำแผนการมุ่งสู่อาคารเขียวภาครัฐ และคู่มือเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณีอาคารเดิม และกรณีที่จะมีการก่อสร้างอาคารใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่ดีของการมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ขอเสนอแนะดังนี้

มาตรการระยะสั้น:
  1. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพมหานคร
  2. สร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถนน
  3. การส่งเสริมการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเขียว       
มาตรการระยะยาว:
  1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ขนาด  9 ตารางเมตรต่อคน
  2. สร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถนน
  3. การปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเขียว        

 
MACROMEDIA
FLASH PLAYER
WINDOWS
POCKET PC
JAVA VIRTUAL
MACHINE
ADOBE ACROBAT
READER
WINDOWS
POCKET PC